Modell-Alapú Szemantikus
Kereső Rendszer

Modell-Alapú Szemantikus Kereső Rendszer Alkalmazott Logikai Laboratórium Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szegedi Tudomány Egyetem Englishen Magyarhu

A konzorciumi partnerek bemutatása

  1. Alkalmazott Logikai Laboratórium (ALL) Dr. Szőts Miklós
  2. Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Dr. Csirik János

A pályázatban felvázolt projekt kidolgozásában egy egyetem két egysége és egy kutatás-fejlesztés orientált vállalkozás vesz részt. A Szegedi Egyetem az ország egyik vezető intézménye az információs és nyelvtechnológiák területén, nagy kutatási tapasztalatokkal rendelkezik, emellett jelentős oktatási tevékenységet végez. Két résztvevő egysége közül az Informatikai Tanszékcsoport (SZTE ITCS) a számítógépes nyelvészet és a tudásreprezentáció területén számottevő eredményeket ért el. A másik résztvevő egysége, a Könyvtártudományi Tanszék (SZTE KTSZ), komoly tapasztalatokkal rendelkezik az információtárolás, kinyerés és vizualizáció terén, továbbá naprakész tudással bír az információkereséssel és kinyeréssel szemben támasztott felhasználói szokásokról és elvárásokról. Az Alkalmazott Logikai Laboratórium egyebek között az információ illetve tudásmodellezés ontológiai módszerekkel történő segítésében jártas kutatás-fejlesztés orientált vállalkozás. Az alkalmazott Logikai Laboratórium kutatásfejlesztési tapasztalatait illetve projekt menedzsment tapasztalatát számos sikeresen végrehajtott kutatásfejlesztési projekt bizonyítja.

Alkalmazott Logikai Laboratórium

Adminisztratív adatok:

Neve: Alkalmazott Logikai Laboratórium
Címe: 1022 Budapest, Hankóczy J. u. 7.
Tel: (1) 326 9056 Fax: (1) 326 9058
e-mail: gergely@all.hu url: www.all.hu

A szervezet tevékenysége:

Az Alkalmazott Logikai Laboratórium (ALL) széleskörű informatikai kutatás és fejlesztés folyik. Az ALL munkatársai között többen rendelkeznek tudományos fokozattal vezetője akadémikus és a matematikai tudomány doktora. Az ALL-ben a korábbi években 200 körüli publikáció, köztük több mint 10 könyv és monográfia született. Az ALL-ben intenzív kutatás folyik komplex rendszerek modellezése és intelligens információs rendszerekkel kapcsolatosan. A gyakorlati alkalmazások között kiemelten szerepelnek egészségügyi rendszerek, melyek a gyógyítás különböző lépéseit (diagnózis, adatértelmezés, terápiatervezés, monitorozás, stb.) támogatják. Az ALL mindig nagy súlyt helyezett az elméleti eredmények innovációjára és az alapkutatási tevékenység mellett jelentős mértékű célkutatás és fejlesztés is folyik. Ezek finanszírozása igen gyakran különböző pályázati forrásokból (EU programok, KMÜFA, IKTA, IHM pályázatok, egyéb) történik. Az ALL jelentős tapasztalattal rendelkezik nagymérető informatikai rendszerek tervezésében is.

Az ALL ontológia kutató csoportja

A kutató csoport 2005-ben alakult, amikor a MEO projektben való részvételünk kapcsán. Azóta bővült, elsősorban a nyelvészeti alkalmazások irányában való elmozdulás miatt.

Jelenlegi tagjai:

Ontológiával kapcsolatos kutatások következő témákban folynak:

Projektek, amelyekben ontológiát alkalmaztunk:

Szoros Kapcsolatot tartunk ontológiával foglalkozó kutató csoportokkal. Szőts Miklós részt vesz az ONTOSZ szeminárium sorozat szervezésében.

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja

Neve: Szegedi Tudományegyetem
Címe: 6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel: (62) 54 6396 Fax: (62) 54 6397
e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu url: www.inf.u-szeged.hu

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja felelős az utóbbi években jelentősen megnövekedett számú informatikushallgató, valamint az egyetem egyéb szakjain oktatott hallgatók magas szintű informatikai oktatásáért. Évente több mint 300 hallgató kezdi el tanulmányait ezen a területen. A tanszékcsoport oktatási programjában jelentős szerepet tölt be a mesterséges intelligencia aktuális eredményeinek, módszereinek és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A tanszékcsoport dolgozói ezen a területen is hosszú idő óta végeznek aktív kutatási munkát, amelynek köszönhetően a tanszékcsoport már 1993-ban bekapcsolódhatott az ILP BRA 6020 ESPRIT projektbe. Ebben a nagy nemzetközi projektben (tíz európai egyetemmel illetve kutatóintézettel közösen) kerültek kidolgozásra az ILP (Induktív Logikai Programozás) elméleti alapjai. A projekt sikeres lezárását követően 1996-ban elindult az ILP2 (LTR 20237) ESPRIT projekt, amelyben az előző projekt résztvevői folytatták a munkát és elsődlegesen konkrét ILP algoritmusok kidolgozására és a lehetséges alkalmazási területek vizsgálatára koncentráltak. Az alkalmazások közül a természetes nyelvi feldolgozás bizonyult az egyik legígéretesebb területnek, mivel itt a logikai programokhoz kapcsolódó megvalósításoknak hagyományosan nagy szerepe van.

A tanszékcsoport 2003-ban alapító tagja lett a TEI (Text Encoding Initiative) nemzetközi konzorciumnak is, amely ajánlásokat dolgoz ki a számítógépes szövegreprezentáció különböző technikáira. Ugyancsak 2003-ban került először megrendezésre a tanszékcsoport szervezésében Szegeden az első Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, az MSZNY 2003. A mintegy száz magyar résztvevő az ország számos kutatóműhelyéből két napon keresztül adott számot saját munkájáról, elért eredményeiről. A programbizottság által elfogadott cikkekből konferencia-kiadvány készült. Azóta minden évben, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban is megrendezésre került ez a sikeres konferencia. A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportjában hosszú ideje folynak kutatások a természetes nyelvek elektronikus feldolgozásával kapcsolatban. A munka nagyobb lendületet 1996-ban vett, amikor a tanszékcsoport kutatói az LTR 20237 jelű FP5-ös Európai Uniós projektben a tanuló algoritmusok természetes nyelvre történő alkalmazásait kutatták. A tanszékcsoport kezdeményezte 2000-ben az első magyar 1 millió szavas, emberi közreműködővel egyértelműsített nyelvi korpusznak a Szeged Korpusznak a létrehozását, majd később ennek az adatbázisnak a különböző bővítéseit. Ebben a műhelyben merült fel a magyar EuroWordnet fogalomháló elkészítésének terve, amely projekt 2007-ben fejeződött be. A "Mondatszintaxis gépi tanulása"(IKTA 37/2002) projektben a tanszékcsoport foglalkozott a természetes nyelvi szövegekben található, nem szótári szó jellegű komponensek felismerésével.

A szervezet szerepe a projektben:

A jelen pályázatban a tanszékcsoport a mesterséges intelligencia területén elért kutatási eredményeit kívánja a gyakorlatban is hasznosítani. A korábbi nyelvészeti projektekben a számítógépes tanulóalgoritmusok sikeres alkalmazására került sor a szófaji egyértelműsítés, a főnévi szerkezetek felismerése, és a magyar szintaxis tanulása terén. A tervezett rendszer alapvetően formális nyelvi alapokra épül, amelynek bázisát éppen a magyar mondatszintaxis adja. A továbbiakban egy szintaxisvezérelt fordító rendszer készülne, amelyben a magyar nyelvi struktúráknak megfelelő angol fordításokat az egyes szintaktikus szabályokhoz hozzá kell rendelni. A tanszékcsoport a formális nyelvek elemzése, fordító rendszerek készítése területén régóta végez elismert kutatómunkát.

A Szegedi Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszék

A Szegedi Tudományegyetemen az egyetemi szintű könyvtáros képzés az 1995/1996. tanévvel kezdődött a könyvtár szak egyetemi szakként való akkreditálásával, az akkori József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2006-ban indult el az Informatikus könyvtáros szak alapfokozatú (bachelor) képzés, hét szakiránnyal (Könyvtörténeti, Európai Uniós könyvtáros, Tartalomszolgáltatás, Kiadói ismeretek - BTK gondozásban, Nyilvános és iskolai könyvtáros, Információmenedzsment és Különgyűjtemények JGYTFK-gondozásban).

A szak kutatási előzményei elsősorban a Monok István irányította könyv- és művelődéstörténeti alapkutatásokhoz vezetnek vissza (az ország szinte összes műemlékkönyvtárában előfordulnak a régi könyves képzésünk végzettjei). Bakonyi Géza és az egyetemi könyvtár szakembergárdája révén a könyvtárinformatikai tudások egyik vezető és elismert hazai műhelyévé vált a képzést gondozó közösség. A szegedi könyvtár-informatikus képzés célja az, hogy olyan könyvtári szakembereket neveljen, akik az elméleti ismeretek mellett rendelkeznek azokkal a gyakorlati tudnivalókkal, amelyek segítségével ebben a modern könyvtári, informatikai környezetben meg tudnak élni, s maguk is sikeres alakítói lehetnek. A képzésben ezért a kutatásra alapozott oktatás (inquiry-based education) egyre több elemét honosítjuk meg.

A tanszéken hosszabb ideje folyik oktató, kutató és fejlesztő tevékenység, amely az elektronikus könyvtári szolgáltatások és a szakirodalmi keresés, az új típusú digitális állományokon végzett műveletek tárgykörében informális szakmai közösséget kovácsolt össze. Emellett friss kutatási irányként a cybertudományokkal és azok információszolgáltatási hátterével kapcsolatos vizsgálódásokat folytatunk, amelynek eredményeit publikációk sora jelzi. A tanszék készen áll egy 21.századi információszolgáltató és megjelenítő tér, az INFORMATORIUM kialakítására, amelynek megvalósítása 2010-ig befejeződhet.

A szervezet szerepe a projektben:

A Tanszék fő kutatási területe a keresőfelület optimális kivitelének megtervezése, az újszerű felhasználói és vizuális felületek szigetontológia alapú szemantikai keresésre optimalizálása. A Tanszék felelős a szakterületi felhasználás specializációs munkáiért is.

MASZEKER 2009. - Minden jog fenntartva